Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het open aanbod van ‘Praktijk Iris Wimmers’ gevestigd te Heiloo, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 50862057. 

Het betreft activiteiten op het gebied van therapie, coaching en lezingen. 

Afwijkingen van deze algemene voorwaarden kunnen slechts schriftelijk worden overeengekomen.

Artikel 2. Deelname

Deelname aan één van de voornoemde activiteiten van ‘Praktijk Iris Wimmers’ start met een intakegesprek met de cliënt. Tijdens dit gesprek worden inhoud en duur van de activiteit overeengekomen. Aanpassingen hiervan geschieden altijd in overleg met de cliënt.

Artikel 3. Vertrouwelijkheid

De door de cliënt aan ‘Praktijk Iris Wimmers’ verstrekte gegevens zullen vertrouwelijk worden behandeld. Dit geldt voor alle informatie die als vertrouwelijk aan ‘Praktijk Iris Wimmers’ wordt verstrekt en voor alle andere informatie die redelijkerwijs als zodanig kan worden beschouwd.

Uw gegevens die voor het verlenen van hulp in onze administratie moet staan, worden geregistreerd volgens de Wet bescherming Persoonsgegevens. Dit betekent dat uw gegevens niet toegankelijk zijn voor buitenstaanders. Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgens de wettelijk verplichte bewaartermijn en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. U kunt altijd om inzage van uw dossier vragen. Alleen met uw toestemming zal ik de betrokken huisarts informeren over het verloop van de behandeling.

Artikel 4. Annulering door de cliënt

Een consult dient minstens 24 uur voordat het zou plaatsvinden te worden geannuleerd. Zo niet, dan wordt het volledige verschuldigde bedrag in rekening gebracht.

Artikel 5. Annulering door ‘Praktijk Iris Wimmers’ 

‘Praktijk Iris Wimmers’ behoudt zich het recht voor om in gevallen waarin sprake is van overmacht de datum, aanvangstijd en/of plaats van het consult te wijzigen.

Artikel 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring

Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het aanvragen van een gesprek. 

a. Aansprakelijkheid

‘Praktijk Iris Wimmers’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor foutieve interpretatie door de cliënt van de inhoud van de gegeven consulten.

‘Praktijk Iris Wimmers’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de kosten, schaden en interesten die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

 •overmacht
 •een doen of nalaten door de cliënt

b. Vrijwaring

‘Praktijk Iris Wimmers’ is gevrijwaard voor alle aanspraken van derden terzake van door ‘Praktijk Iris Wimmers’ uitgevoerde activiteiten op het gebied van therapie, coaching en lezingen, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken een direct gevolg zijn van bewuste roekeloosheid van de kant van ‘Praktijk Iris Wimmers’ en de cliënt bovendien aantoont dat hem/haar terzake geen enkel verwijt treft.

Artikel 7. Betalingsvoorwaarden

Bij het eerste contact of bij het intakegesprek wordt de cliënt op de hoogte gesteld van het dan geldende tarief van ‘Praktijk Iris Wimmers’.

Betalingen kunnen indien gewenst contant plaats vinden bij afloop van een therapiesessie. Voor elektronisch betalen, dient het verschuldigde bedrag gestort te worden op rekeningnummer: NL57 RABO 0131609696 ten name van I.M.E. Wimmers.

Bij contante betaling wordt een betalingsbewijs verstrekt.

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dienen de verschuldigde bedragen uiterlijk 10 dagen na ontvangst van de rekening betaald te zijn.

Voor zover ‘Praktijk Iris Wimmers’ verplicht wordt omzetbelasting in rekening te brengen, komt deze ten laste van de cliënt.

 Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.

 Eventuele kosten van invordering zijn altijd ten laste van de cliënt.

 Een cliënt kan zich nimmer beroepen op schuldverrekening.

Artikel 8. Geschillen

Op alle rechtsbetrekkingen waarbij ‘Praktijk Iris Wimmers’ partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.

De rechter in de vestigingsplaats van ‘Praktijk Iris Wimmers’ is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft ‘Praktijk Iris Wimmers’ het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.